درحال آماده سازی ...

میچیو کاکو، به این دلیل کامپیوتر کوانتومی پایان بشریت است

چشم کهکشان
پادکست علمی / علمی
تاریخ انتشار : شنبه 21 بهمن 1402