شخصی به تازگی یک سیاه چاله آنالوگ ساخته است! و جلوه های کوانتومی غیر ممکن را فاش کرد

پادکست علمی / علمی
تاریخ انتشار : شنبه 11 فروردین 1403

ویدیوهای بیشتر از چشم کهکشان