احمد رفیعی با "پاچه‌مالی" راهشو به مرحله بعدی باز کرد 🤣

تفریحی / سرگرمی
تاریخ انتشار : چهارشنبه 20 تیر 1403

احمد رفیعی شاعر کمدینی که برای دومین بار از داورا خوند و جا پای خودش رو تو برنامه بگوبخند سفت کرد!
---------------------...

ویدیوهای بیشتر از Khande Bazi - خنده بازی