چطوربیشترانسان ها راست دست شدند اما درصدی از آن ها چپ دستند؟

پادکست علمی / تاریخی
تاریخ انتشار : دوشنبه 16 بهمن 1402

ویدیوهای بیشتر از OnTen