کریس دوس داره یه حیوون خونگی داشته باشه و با روبو بازی کنه

تفریحی / کودک
تاریخ انتشار : شنبه 30 دی 1402

کریس دوس داره یه حیوون خونگی داشته باشه و با روبو سگه بازی کنه

00:00 کریس دوس داره یه حیوون خونگی داشته باشه و با روبو بازی کنه
05:22 ولاد و نیکی با بچه گربه ها بازی می کنند
09:29 ولاد و مامان حیوانات خانگی گربه و سگ را مبادله کردند
12:37 چالش هواپیما با ولاد و نیکی
17:48 چالش باکس فورت ماز با کریس
23:18 اعداد 1-10 را با ولاد و نیکی و کریس کوچولو بیاموزید
29:24 ولاد و نیکی با کریس قایم با شک بازی میکنن

Please Subscribe!

ویدیوهای بیشتر از ولاد و نیکی