قسمت 15 - Create Pipeline

آموزش / برنامه نویسی
تاریخ انتشار : دوشنبه 24 اردیبهشت 1403

دیگر ویدیوهای DevOps Hobbies
قسمت 15 : Session
قسمت 15 : Session شنبه 22 اردیبهشت 1403| 12 بازدید
قسمت 14 -  Pipeline intro
قسمت 14 - Pipeline intro پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403| 42 بازدید
قسمت 13 -  Email Notification
قسمت 13 - Email Notification دوشنبه 17 اردیبهشت 1403| 19 بازدید
قسمت 13 : CalcSample
قسمت 13 : CalcSample شنبه 15 اردیبهشت 1403| 27 بازدید
قسمت 12 - Maven Configuration
قسمت 12 - Maven Configuration پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403| 21 بازدید
قسمت 12 : ViewModel
قسمت 12 : ViewModel چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403| 22 بازدید
ویدیوهای بیشتر از DevOps Hobbies