روایت بهت آور رضا داوود نژاد از بار سنگین زندگی که در نهایت دیروز کمرش را شکست!

تفریحی / سرگرمی
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 فروردین 1403

روایت اتفاقات وحشتناک و دردناک زندگی رضا داوود نژاد از زبان خودش!
از فوت مادر در کودکی تا به کما رفتن و در...

ویدیوهای بیشتر از Khande Bazi - خنده بازی