رابطه خشکی دریاچه ارومیه با خودروهای برقی چینی؟😳

نقد و بررسی / خودرو
تاریخ انتشار : دوشنبه 11 دی 1402

شدیم جولانگاه قدرت‌های سرمایه‌دار بزرگ دنیا و گاوشیردهی که هیچوقت دست از سرمون برنمیدارن

ویدیوهای بیشتر از سالار ریویوز